پنجشنبه 13 بهمن 1401
تاریخ 1397/04/27         ساعت 15:03:01     گروه خبری عمومی

سیستم های طـراحی شده همانند سایر سیستم های تهویه مطبوع است ولـی در سیستم های طراحی شده تجهیزاتی برای کاهش مصرف انرژی به کار برده شده.
News سیستم های طـراحی شده همانند سایر سیستم های تهویه مطبوع است ولـی در سیستم های طراحی شده تجهیزاتی برای کاهش مصرف انرژی به کار برده شده است.